Integritetspolicy och juridisk information

Här informerar Amazon Watch Sverige om vår integritetspolicy, juridisk information och hur vi använder kakor (cookies). Dessa villkor och information gäller för alla gåvor och beställningar på webbplatsen amazonwatch.se.

 

INTEGRITETSPOLICY OCH SEKRETESS

I integritetspolicyn berättar vi hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss och därför finns integritetspolicyn. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Amazon Watch Sverige

Floragatan 21

114 31 Stockholm

Organisationsnummer: 802488-8896

Alex Brekke är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta personuppgiftsansvarige på mejl: alex@amazonwatch.se

Eller ringa kontoret på:  08 - 774 41 47 (mån-tors 12-16, om inget svar mejla).

 

2. PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

  • När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter om sådana lämnats.

  • När du väljer att bli medlem, genom att ansöka om medlemskap via vår hemsida eller via brev.

  • När du ger en gåva, blir månadsgivare, handlar i vår webbutik eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, adressuppgifter i den mån de uppges och uppgifter om din gåva eller beställning.

  • När du startar en insamling på vår webbplats, samlar vi in information om namn, och kontaktuppgifter såsom e-postadress.

  • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator.

Alla personuppgifter som vi samlar in, kommer från dig själv. Vi samlar endast in uppgifter som du själv anger vid medlemskapsansökan, köp i webbutik eller vid gåvor.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag. Om du är medlem, sparas dina uppgifter så länge du väljer att vara medlem. För månadsgivare via autogiro, sparas dina uppgifter så länge som du väljer att vara månadsgivare.

 

3. PERSONUPPGIFTSHANTERING

Så hanterar vi dina personuppgifter:

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att administrera din gåva eller din beställning av tjänster och produkter samt för att föra statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, medlemsbrev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av Amazon Watch Sveriges verksamhet.

 

4. VEM / VILKA FÅR TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Amazon Watch Sverige kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Amazon Watch Sveriges räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner (din postadress om du t ex beställt en vara av oss), bank & finans (om du t ex valt att bli månadsgivare), kommunikationsbyrå och tryckeri (endast adress vid medlemsutskick), men det är då Amazon Watch Sverige som är ansvarig för behandlingen. Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

 

5. SÄKERHET

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

 

6. DINA RÄTTIGHETER

6a Du har rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga. Kontakta alex@amazonwatch.se om du har några frågor eller kommentarer angående detta.

6b Du har rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Amazon Watch Sverige kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har naturligtvis även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6c Du har rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Amazon Watch Sveriges verksamhet sker för att uppfylla Amazon Watch Sveriges berättigade intressen. Du kan alltid avsäga dig/säga upp marknadsföring från oss.

6d Din rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

  2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.

  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6c ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6e Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

 

7. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med Amazon Watch Sveriges behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

 

8. FÖRÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på amazonwatch.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kommer Amazon Watch Sverige att informera om ändringarna via t ex e-post.

 

9. FRÅGOR OCH HJÄLP

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp.

www.amazonwatch.se/kontakt

 

10. OM KAKOR (cookies)

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras på din dator, antingen i minnet som en session cookie, eller i form av en liten textfil, en textbaserad cookie. Denna webbplats använder textbaserade cookies i statistiskt syfte, eftersom den information dessa ger oss, visar hur webbplatsen används och hjälper oss att utveckla den. Om du inte accepterar lagring av cookies kan du i din webbläsares (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera etc.) inställningar förhindra att sådana lagras på datorn och i dess historik också radera de cookies som redan lagrats på din dator (för info, se webbläsarens hjälpsidor). Du kan också när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Läs mer information om kakor(cookies).

Mer information om cookies

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsen.


COPYRIGHT

Allt material på denna webbplats (om inget annat anges) är skyddat enligt upphovsrättslagen och dess innehåll, inklusive men ej begränsat till text och bilder, får vare sig i sin helhet eller delvis reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon som helst form utan medgivande från Amazon Watch Sverige eller andra berörda upphovsrättsinnehavare. All modifiering av webbsidan är strängt förbjuden. Alla lagöverträdelser beivras.